Over ons


“ Een betekenisvolle schakel
tussen mens en leefomgeving
met de natuur als basis.”


Atelier Caneva-S

Caneva-s is een atelier voor landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp, opgericht in 2019 door de partners: Yves Hubert, Myrna Baks en Fabrice Kusiak, die voordien al samenwerkten aan diverse ruimtelijke opgaven.

Synergie en complementariteit maken het mogelijk uiteenlopende actuele ruimtelijke vraagstukken en uitdagingen aan te gaan.

We werken vanuit Brussel en hebben een lange ervaring met uiteenlopende projecten en schaalniveaus, van kleine interventies in het landelijk en stedelijk gebied tot het uitwerken van regionale ontwikkelingsprogramma’s. 


Ons team is meertalig: Frans, Nederlands, Engels, Duits

We werken samen met diverse overheidsniveaus, bouwondernemingen, architecten, particulieren, natuur- en bosbeheerders, erfgoed, waterbeheerders, …

Opgaven en thema’s waaraan we werken, meestal in onderlinge samenhang:


  • Ecologie / natuurontwikkeling
  • Vormgeving/inrichting publieke ruimte
  • Recreatie / toerisme /cultuur
  • Cultuurhistorie / erfgoed / herbestemming
  • Rivier - en waterlopen 
  • Landbouw en duurzame inpassing
  • Duurzame ontwikkeling in algemeen

Team Atelier Caneva-S

Het team van Atelier Caneva-s vormt de kern van iedere opdracht en afhankelijk van het type opgaaf, vullen we ons team aan met specifieke expertise uit ons netwerk of daarbuiten.

Dit geeft ons een hoge mate van flexibiliteit om gericht te werken aan uiteenlopende ruimtelijke opgaven. Deze werkwijze zorgt voor een continue input en uitwisseling van kennis. 


We hechten er veel belang aan dat een project steeds met diverse actoren gerealiseerd wordt. Daarbij komen verschillende vakdisciplines samen en worden alle stakeholders op het terrein betrokken.

Het inzichtelijk maken van verhaallijnen door een eenvoudig beeldentaal vormt een cruciaal onderdeel van het projectproces.

Cultuur van samen doen

Ateliers vormen een belangrijk onderdeel van onze werking.

De huidige ruimtelijke vraagstukken worden steeds complexer. Vaak zijn er tegengestelde belangen mee gemoeid.

De ateliers zijn gericht op het zoeken naar verbindingen door het samenbrengen van de diverse belangengroepen en het onderzoeken hoe uitgangspunten geformuleerd kunnen worden die een overstijgend en werkzaam concept vormen.

Ateliers geven tevens de mogelijkheid deelnemers op een speelse manier te informeren. We maken gebruik van spelvormen om een divers publiek te bereiken, waarbij inspireren en motiveren onze belangrijkste uitgangspunten zijn.

Een sensitieve blik op de samenleving is de basisvoorwaarde voor een duurzaam gedragen oplossing.